20210709_140715

Kopec pokládka rúr

KSN 01 potrubia

KSO1 Potrubný dvor

Pokládka rúr kopec

Pokládky zhybky do rieky Laborec

TU 43 Chlmec

Zu 43 Chlmec

Prepojovací VTL plynovod DN1000, Poľsko-Slovensko, časť LČ2

Miesto realizácie: Veľké Kapušany, Vojany, Drahňov, Budkovce, Sliepkovce, Pozdišovce, Šamudovce, Nacina Ves,  Oreské, Chlmec, Michalovce

Začiatok realizácie: 07/2019

Koniec realizácie: 09/2022

Typ stavby: inžinierska líniová potrubná stavba

Činnosť: Výstavba plynovodu v celkovej dĺžke 52,5 km

Objednávateľ: Združenie DUHA, a.s a Impresa di Consruzioni Ing. E.Mantovani, S.p.A

Investor: eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava

Stavbyvedúci: Ing. Slavomír Kristan, Ing. Ján Jacko

Popis činnosti: Bola výstavba prepojovacieho vysokotlakového plynovodu medzi Poľskou republikou a Slovenskou republikou, ktorý spojil národné prepravné sústavy oboch krajín a je diaľkovo monitorovaný a riadený z Technického plynárenského dispečingu. PROJEKT predstavuje medzinárodný projekt energetickej infraštruktúry na integráciu európskych trhov so zemným plynom a diverzifikáciu zdrojov zemného plynu a je spoločným záujmu Európskej komisie. Uvedená časť PROJEKTU predstavuje výstavbu nového prepojovacieho plynovodu DN100 z existujúcej Kompresorovej stanice vo Veľkých Kapušanoch po poľskú hranicu na severe východného Slovenska (Lupkovský priesmyk). PROJEKT na slovenskej časti pozostáva z výstavby vysokotlakového plynovodu tzv. LČ1 (vrátane trasového uzáveru TU44 v katastroch obcí Hankovce a hraničnej preberacej stanice HPS v katastri obce Výrava) a LČ2 zhotoviteľa DÚHA, a.s. (vrátane dvoch trasových uzáverov TU42 Šamudovce, TU43 Chlmec, pripojenia na KS01 – kompresorová stanica, rozšírenia KS01 Veľké Kapušany).  Spoločnosť Uranpres, s.r.o. vykonávala zemné práce, vykladanie a prevozy potrubí, osadzovanie zaťažovacích Big-Bagov, čerpanie vody z vykopanej ryhy pre plynovod, podsypy, obsypy a zásypy potrubia, hrádzky pre zaistenie potrubia v kopcoch.

Plynovod dosahuje nasledovné parametre:

  • Kapacita prepravy ZP v smere SK-PL: 6,128 mld. Nm3/rok
  • Kapacita prepravy ZP v smere PL-SK: 5,052 mld. Nm3/rok
  • Priemer potrubia DN 1000
  • Maximálny prevádzkový tlak: 7,35 MPa (KS01 – HPS Výrava)