Poskytujeme poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a to najmä z hľadiska:

  • primeranosti pracovných priestorov a stavieb
  • pracovných procesov a pracovných postupov
  • pracovných prostriedkov a iných technických zariadení
  • pracovného prostredia a ich technického
  • organizačného a personálneho zabezpečenia

Bezpečnostnotechnická služba v záujme optimalizácie pracovných podmienok ovplyvňuje postoje zamestnávateľa, vedúcich zamestnancov a zamestnancov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.