Spoločnosť URANPRES, s r.o. kladie dôraz na ochranu osobných údajov a na uplatňovanie pravidiel a zásad vyplývajúcich z § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

V súvislosti s ochranou osobných údajov a skutočnosťou, že zo strany URANPRES, s.r.o. môže dochádzať k spracovaniu osobných údajov, došlo dňa 25.05.2018 k prijatiu dokumentu „Pravidla spracovania osobných údajov v spoločnosti URANPRES, s r.o.“ Tento dokument zároveň obsahuje aj informácie o Vašich právach ako dotknutých osobách.

Uvedený dokument je k dispozícií na webovej stránke alebo v písomnej forme v sídle spoločnosti URANPRES, s r.o., Čapajevova 29, 080 01 Prešov a na prevádzke v Spišskej Novej Vsi, Fraňa Kráľa 2.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo podnetov súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov môžete kontaktovať  zodpovednú osobu prostredníctvom emailu na adrese [email protected] alebo písomne na adrese: Zodpovedná osoba, URANPRES, s.r.o., Čapajevova 29, 080 01 Prešov.

viac GDPR