Systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001

Obchodná spoločnosť URANPRES, s r.o. je od roku 2003 certifikovaná v zmysle normy STN EN ISO 9001.

Certifikácia STN EN ISO 9001 významným spôsobom napomáha organizácii k vytvoreniu efektívneho riadenia jednotlivých procesov, nastaveniu určitej podnikovej kultúry, optimálnejšiemu riadeniu zdrojov a vymedzeniu presných kompetencii a právomocí zamestnancov a v konečnom dôsledku k zlepšovaniu imidžu podniku.

 


 

Systém integrovaného manažérstva

Od roku 2014 je obchodná spoločnosť URANPRES, s r.o. certifikovaná v troch systémoch integrovaného manažérstva – STN EN ISO 90001, STN EN ISO 14001 a STN ISO 45001.

Cieľom integrovaného manažérstva je zabezpečovať neustály rozvoj spoločnosti, uspokojovať požiadavky zákazníkov, dodržiavať ustanovené normy, požiadavky a ciele v oblasti kvality, environmentu a BOZP.

Certifikačným auditom v roku 2023 bolo preukázané, že si spoločnosť plní požiadavky v rozsahu ISO normy a aktuálne je držiteľom nasledujúcich certifikátov integrovaného manažérstva:

  • ISO 9001:2016 – Systém manažérstva kvality
  • ISO 14001:2016 – Systém environmentálneho manažérstva
  • ISO 45001:2019 – Systém manažérstva BOZP

Kvalita poskytovaných služieb našim zákazníkom je pre nás prvoradá. Našim cieľom je napĺňať očakávania našich klientov v najvyššej kvalite s ohľadom na životné prostredie a bezpečnosť ochrany zdravia pri práci.

ISO_45001_SK
ISO_45001_EN
ISO_14001_SK
ISO_14001_EN
ISO _9001_SK
ISO_9001_EN
ISO-9001---ISO-45001---ISO-14001