Budujeme pozemné a podzemné inžinierske siete. Zameriavame sa na  pokládky, napojenia a prekládky vodovodov, plynovodov a kanalizácií.

V oblasti ekologických a vodohospodárskych stavieb sme realizovali protipovodňovú ochranu, úpravy tokov a svahov, výstavbu čističiek odpadových vôd, malé vodné elektrárne a skládky komunálneho odpadu.