Vážení obchodní partneri,

dovoľte nám, aby sme Vám na úvod v krátkosti predstavili našu obchodnú spoločnosť URANPRES, spol. s r. o.

Spoločnosť nadviazala na bohaté tradície spišského regiónu v oblasti baníctva a okrem tejto nosnej činnosti spoločnosti svoju činnosť rozvinula do viacerých iných oblastí.

Významnou mierou sa podieľame na budovaní infraštruktúry našich miest a obcí a to budovaním vodovodných sietí, kanalizácii a čističiek odpadových vôd až po stavby priemyselných hál a rodinných domov na kľúč. Plynofikáciou obcí prispievame k ekologizácii životného prostredia.

Naša spoločnosť taktiež participuje na rozvíjaní diaľničnej siete Slovenskej republiky a to už od štádia vykonávania inžiniersko-geologických prieskumov až po realizáciu úsekov diaľnic. Našou nosnou činnosťou v tejto oblasti je predovšetkým realizácia tunelov.

Snahou spoločnosti je rozvíjať svoje aktivity nielen na území Slovenskej republiky, ale aj v Európskom priestore. Dôkazom toho je aj množstvo projektov v zahraničí, ktoré spoločnosť realizovala prostredníctvom svojich organizačných zložiek v Českej republike, Španielsku, Slovinsku, Švédsku a Fínsku.

Sociálny program

 

V rámci sociálneho programu spoločnosti poskytujeme našim zamestnancom okrem príspevku na stravovanie a dovolenku aj dovolenkový a vianočný príplatok, zabezpečujeme komplexnú lekársku starostlivosť prostredníctvom lekárskej zdravotnej služby, spolufinancujeme vstupenky na športové a kultúrne podujatia.