Hlavným predmetom geodetických činnosti sú práce realizované v oblasti investičnej výstavby, pozemného a podzemného staviteľstva a geologického prieskumu. Realizované vybrané geodetické činnosti podľa § 6 Zákona č. 215/1995 Z.z. sú vykonávané pod vedením a odborným dohľadom autorizovaných geodetov.

Firma disponuje modernou geodetickou technikou a softvérom, pomocou ktorej uplatňuje najnovšie geodetické technológie a vyhodnocovacie postupy.

Zameriavame sa hlavne na bansko-meračské práce, geodetické práce pri pozemnej a investičnej výstavbe, vytyčovanie stavebných objektov a inžinierskych sieti, geodetické práce pri výkonoch činnosti geotechnického monitoringu pri výstavbe tunelov, porealizačné zamerania skutočného stavu vyhotovenia stavieb, inžinierskych sieti  a iné.