URANPRES, spol. s r.o. má podľa geologického zákona č. 569/2007 geologické oprávnenie na vykonávanie: inžiniersko-geologického prieskumu, hydrogeologického prieskumu, ložiskového prieskumu, geofyzikálneho prieskumu, geologického prieskumu životného prostredia, technických prác, monitorovania geologických faktorov životného prostredia, odborného geologického dohľadu pri sanácii geologického prostredia a pri sanácii environmentálnej záťaže.

Vypracúvame geologické štúdie a odborné geologické posudky.

Spoločnosť zabezpečuje vlastnú realizáciu komplexného geotechnického monitoringu pre inžinierske a líniové stavby (tunely, cesty a pod.) vrátane projekcie.

 

Spoločnosť URANPRES, s r.o. vykonávala geologické práce počas realizovania doplnkového prieskumu na tuneli Višňové.

Našou prioritu je ochrana a tvorba životného prostredia.