Od septembra 2020 sa URANPRES s.r.o. v Poľsku podieľa na výstavbe Tunelov TD1 a TD2 na rýchlostnej ceste S1 „obchvat Wegierskej Gorky“, Poľsko

Na dokončenie rýchlostnej cesty S1 (Bielsko Biała – Žywiec – Zwardoń), prechádzajúcou cez poľské Sliezsko, zostáva postaviť posledný úsek Przybędza – Milówka, s obchvatom obce Węgierska Górka. Tento obchvat RC S1 (135 km) nie je dôležitý len z dôvodu odľahčenia tejto obce od tranzitnej dopravy, ale predovšetkým skutočnosťou,  že sa nachádza v koridore VI. transeurópskej dopravnej siete, spájajúcej Baltické more a krajiny južnej Európy.  Zároveň predstavuje významné spojenie v rámci siete TEN-T č.25, vytvárajúca cestnú os na linke „Gdaňsk – Brno/Bratislava – Viedeň“. Dostavbou tohto úseku nadviaže spomínaná rýchlostná cesta na slovenskú diaľnicu D3 v Skalitom. Súčasťou 8,53 km dlhého úseku budú dva cestné tunely, tri mosty a päť estakád, pričom jedna z nich dosiahne dĺžku 940 m.

 

Najzložitejšou čas必利勁
ťou tohto projektu je bezpochyby výstavba práve dvoch dvojrúrových tunelov zakomponovaných do tejto trasy. Projekt sme začali razením tunelovej rúry TD2 dňa 12. novembra 2020. Práce na tunelovej rúre TD1 začínajú v januári 2021.

 

Základné informácie o stavbe – tunelová časť:

Investor: GDDKiA – Generálne riaditeľstvo pre národne cesty a diaľnice

Zhotoviteľ: Konzorcium Mirbud S.A., Kobylarnia S.A. a Interbudmontaź

Projektant: MOSTY Katowice Sp. z o.o.

Podzhotoviteľ – tunely TD1 a TD2: Uranpres spol. s r.o.

Raziaca metóda: NATM

 • Primárne ostenie zo striekaného betónu ukotveného do masívu (kari siete, svorníky). Razenie s horizontálnym členením čelby (kalota, stupeň a dno).
 • Medziľahlá izolácia.
 • Sekundárne ostenie so železobetónu.

Rozsah prác spoločnosti Uranpres: razenie a primárne ostenie, sekundárne ostenie tunela

Morfologická stavba: údolie rieky Sola dominuje oblasti, ktorá oddeľuje okolité pohoria. Hustá sieť dolín a roklín s horskými potokmi.

Geologická stavba: flyšové Karpaty, Beskydy. Flyšové formácie treťohôr, od paleocénu cez eocén, oligocén až po kriedu. Flyšové útvary a kvartérne svahové sedimenty

Konštrukčná rýchlosť tunelov: 80 km/h

  

Tunel TD-1 vo svahu masívu Barania Góra

 • Dĺžka: TD-1,1 = 834,0 m; TD-1,2 = 807,08 m
 • Užitočná šírka typického úseku: 10,2 m
 • Šírka vozovky: 8,2 m (2 x 3,5 + 0,7 m +0,5 m)
 • Výška gabaritu: max 7 m
 • Trieda cesty (v zmysle poľských predpisov): „S“

 

Tunel TD-2 vo svahu masívu Białożyński Groń

 • Dĺžka: TD-2,1 = 984,0 m, TD-2,2 = 974,96 m
 • Užitočná šírka typického úseku: 10,2 m
 • Šírka vozovky: 8,2 m (2 x 3,5 + 0,7 m+ 0,5m)
 • Výška gabaritu: max 7 m
 • Trieda cesty (v zmysle poľských predpisov): „S“

zdroje: