Dažďová kanalizácia

Daždová kanalizácia 3

Požiarny vodovod Hydrant

Požiarny vodovod

Vsakovacie boxy

Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s., Vozovňa Krasňany

Inžinierske siete

SO 37-01 Areálová splašková kanalizácia – strechy, vsaky

SO-37-02 Areálová splašková kanalizácia

SO 37-06 Preložka areálovej kanalizácie

SO 37-06.1 Preložka areálovej kanalizácie–doplnok–výmena kanalizácie pod objazdnou koľajou

SO 37-03  Areálový vodovod

SO 37-03.1  Areálový vodovod, Doplnok č.1.Úprava existujúceho areálového vodovodu

SO 37-04.1 Požiarny vodovod

SO 37-04.2 Požiarny vododvod – čerpacia stanica požiarnej vody

SO 37-05 Preložka areálového vodovodu

 

Miesto realizácie: Bratislava, MČ Rača, Krasňany

Začiatok realizácie: 11 2023

Koniec realizácie: 05 2024

Typ stavby: inžinierska, vodohospodárka a potrubná stavba

Činnosť: Realizácia

Zhotoviteľ: DUHA, a.s, Pribinova 4195/ 25, 811 09 Bratislava

Objednávateľ: Uranpres, s.r.o., Čapajevova 29, 080 01 Prešov

Hlavný Objednávateľ: Strabag – pozemné staviteľstvo, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 05 Bratislava

Investor DPB, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava

Stavbyvedúci: Ing. Slavomír Kristan, Ing. Zalmai Masodi

 

Predmetom riešenia stavby je modernizácia jestvujúcej vozovne Krasňany. Modernizáciou údržbovej základne dôjde k zvýšeniu spoľahlivosti a atraktivity vozidlového parku Dopravného podniku Bratislava.

Spoločnosť DÚHA zrealizovala aj nové podzemné inžinierske siete – dažďové vsakovacie boxy, dažďové a splaškové kanalizácie, prekládky vodovodov, realizácia nového požiarneho a areálového vodovodu. V rámci výstavby a rekonštrukcie objektov DPB, a.s. – Vozovňa Krasňany, sú vybudované nové rozvody vonkajšej kanalizácie, ktorými budú odvádzané zrážkové vody zo striech a plôch stavebných objektov. Zrážkové vody sú odvádzané do vsakovacích zariadení, pričom budú sústreďované s postupným rozptýlením do podzemných vrstiev.

V súčasnosti sú v areáli DPB,a.s. vybudované rozvody jednotlivej kanalizácie, ktorou sú odvádzané zrážkové vody zo striech budov a spevnených plôch, ako aj splaškové odpadové vody z hygienických zariadení jednotlivých objektov. .

Pre hasenie objektov areálu DPB, a.s. je vybudovaný nový rozvod požiarneho vodovodu v dimenzii DN150 z plastových rúr, ktorý je vedený okolo všetkých existujúcich budov. Montáž čerpacej stanice so záložným dieselagregátom. Areálový vodovod, ktorým bude dodávaná studená voda pre pitné a hygienické potreby zamestnancov a  vybudovanie nového rozvodu pitnej vody v dimenzii DN50 pre dopĺňanie požiarnej nádrže v prípade nefunkčnosti technológie existujúceho vodného zdroja – studne. Preložky pôvodných areálových vodovodov.