Systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001

Obchodná spoločnosť URANPRES, s r.o. je od roku 2003 certifikovaná v zmysle normy STN EN ISO 9001.

Certifikácia STN EN ISO 9001 významným spôsobom napomáha organizácii k vytvoreniu efektívneho riadenia jednotlivých procesov, nastaveniu určitej podnikovej kultúry, optimálnejšiemu riadeniu zdrojov a vymedzeniu presných kompetencii a právomocí zamestnancov a v konečnom dôsledku k zlepšovaniu imidžu podniku.

 


Systém integrovaného manažérstva

Od roku 2014 je obchodná spoločnosť URANPRES, s r.o. certifikovaná v troch systémoch integrovaného manažérstva – STN EN ISO 90001, STN EN ISO 14001 a STN ISO 45001.

Koncom roka 2019 spoločnosť získala ďalšie dva certifikáty – STN EN ISO 22301:2014 a STN ISO/IEC 27001:2014.

 

Aktuálne je spoločnosť držiteľom nasledujúcich certifikátov integrovaného manažérstva:

  • Systém manažérstva kvality v zmysle požiadaviek normy ISO 9001:2016
  • Systém environmentálneho manažérstva v zmysle požiadaviek normy ISO 14001:2016
  • Systém manažérstva BOZP v zmysle požiadaviek normy ISO 45001:2019
  • Systém riadenia kontinuity v zmysle požiadaviek normy ISO 22301:2014
  • Systém manažérstva bezpečnosti informácii v zmysle normy ISO/IEC 27001:2014

 

Cieľom integrovaného manažérstva je zabezpečovať neustály rozvoj spoločnosti, uspokojovať požiadavky zákazníkov, dodržiavať ustanovené normy, požiadavky a ciele v oblasti kvality, environmentu a BOZP.

Kvalita poskytovaných služieb našim zákazníkom je pre nás prvoradá. Našim cieľom je napĺňať očakávania našich klientov v najvyššej kvalite s ohľadom na životné prostredie a bezpečnosť.

STN EN ISO 9001_2016
STN EN ISO 140001_2016
STN ISO 45001_2019
STN EN ISO 9001_2016 AJ
STN EN ISO 140001_2016 AJ
STN ISO 45001_2019 AJ